Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49194
Title: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình
Authors: Nguyễn, Thị Minh Huệ
Advisor: GS.TS. Trương, Bá Thanh
Keywords: Ngân sách;Kiểm soát chi;Kho bạc nhà nước;Tỉnh Quảng Bình
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 92 tr.
Abstract: Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng công tác KSC thường xuyên NSNN tại KBNN Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình giai đoạn năm 2017-2019, nhằm tìm hiểu những tồn tại, hạn chế; những vấn đề đặt ra cần giải quyết trong công tác KSC thường xuyên NSNN tại KBNN để từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác KSC thường xuyên NSNN tại KBNN Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước, phù hợp với quá trình cải cách tài chính công, chuẩn mực và thông lệ quốc tế.
Appears in Collections:Kế toán (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.