Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49183
Title: Kiểm soát nội bộ chu trình cung ứng tại Bệnh viện Đa khoa KVMN phía Bắc Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Thị Thương
Advisor: TS. Huỳnh, Thị Hồng Hạnh
Keywords: Kiểm soát nội bộ;Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 124tr
Abstract: Với nghiên cứu “Đánh giá sự tác động của các yếu tố cấu thành đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các bệnh viện công lập tỉnh Phú Yên”, Trần Trịnh Như Quỳnh (2017) sử dụng phương pháp định lượng, phân tích mô hình hồi quy đa biến để đánh giá mối quan hệ nhân quả giữa các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ với tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các bệnh viện công lập này. Dùng phương pháp suy diễn từ kết quả mô hình hồi quy đa biến để bàn luận và kiến nghị các chính sách phù hợp nhằm nâng cao tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát tại các bệnh viện công lập tỉnh Phú Yên.
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Thuong.K38.KTO.ĐN.TOANVAN.pdf7.17 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Nguyen Thi Thuong.K38.KTO.ĐN.TOMTAT.pdf423.4 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.