Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49127
Title: Phát triển nguồn nhân lực của Trung tâm kinh doanh VNPT Quảng Nam
Authors: Trần, Văn Tám
Advisor: TS. Nguyễn, Thị Bích Thu
Keywords: Phát triển nguồn nhân lực;Trung tâm kinh doanh VNPT- Quảng Nam
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 84tr.
Abstract: - Hệ thống hóa lý luận cơ bản về phát triển nguồn nhân lực. - Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực của Trung tâm kinh doanh VNPT- Quảng Nam trong thời gian qua để tìm ra những tồn tại, những nguyên nhân sâu xa dẫn đến những bất cập trong sự phát triển NNL tại Trung tâm. - Đề xuất những giải pháp phát triển NNL tại Trung tâm kinh doanh VNPT- Quảng Nam trong thời gian tới.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Van Tam_K38.QRT.QNA_Tomtat.pdf462.67 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Tran Van Tam_K38.QRT.QNA_Toanvan.pdf6.73 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Tran Van Tam_K38.QRT.QNA_Trangthongtin.pdf768.6 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.