Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49051
Title: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Kaolin Quảng Bình Bohemia
Authors: Trần, Thị Thanh Nhàn
Advisor: GS.TS Nguyễn, Trường Sơn
Keywords: Phát triển nguồn nhân lực;Nguồn nhân lực
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Abstract: Toàn cầu hóa được xem như là một cơ hội lớn, nhưng cũng được xem là một thách thức không nhỏ đối với mọi quốc gia. Để tồn tại và phát triển các tổ chức phải hiểu rõ tầm quan trọng của các yếu tố nguồn nhân lực. Hay được hiểu là một trong những nhân tố quan trọng nhất của tổ chức là yếu tố quyết định đến sự thành công hay thất bại của tổ chức.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThịThanhNhan_K39.QTR.QB_Tomtat.pdf525.97 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Tranthithanhnhan_K39.QTR.QB_Toan van.pdf7.05 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.