Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49035
Title: Quản lý nhà nước về nông nghiệp tại Tỉnh Sekong, nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào
Authors: Khonesavanh, Vathsanga
Advisor: GS.TS. Trương, Bá Thanh
Keywords: Quản lý nhà nước;Nông nghiệp;Tỉnh Sê Kong;Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 109 tr.
Abstract: Quản lý nhà nước về nông nghiệp nghiên cứu là trồng trọt, chăn nuôi và các dịch vụ nông nghiệp. Thông qua các thông tin từ Cục Thống kê tỉnh, các báo cáo nông nghiệp của ủy ban nhân dân tỉnh, sở Nông nghiệp tỉnh Sê Kong. Bên cạnh đó, đề tài còn sử dụng các kết quả đã được công bố như sách, báo, tài liệu, các website liên quan đến quản lý nhà nước ngành nông nghiệp.
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.