Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49033
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ mạng tại Công ty Sky Telecom, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Authors: Ladsaphon, Bounthavy
Advisor: GS.TS. Trương, Bá Thanh
Keywords: Khách hàng;Chất lượng dịch vụ;Sự hài lòng;Dịch vụ mạng;Công ty Sky Telecom;Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 125 tr.
Abstract: Tổng hợp lý thuyết về dịch vụ, dịch vụ kinh doanh, chất lượng dịch vụ kinh doanh, các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ. Xây dựng thang đo chất lượng dịch vụ đối với lĩnh vực dịch vụ kinh doanh. Xác định các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ về chất lượng dịch vụ mạng của khách hàng đối với dịch vụ kinh doanh. Xác định mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ kinh doanh theo từng yếu tố ảnh hưởng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LADSAPHON BOUNTHAVY_K38QTR.DN_Toanvan.pdf3.26 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LADSAPHON BOUNTHAVY_K38QTR.DN_Tomtat.pdf305.83 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.