Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49032
Title: Đánh giá thành tích nhân viên tại ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, chi nhánh tỉnh Champasak, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Authors: Vorlachith, Soulaxay
Advisor: TS. Nguyễn, Thị Bích Thu
Keywords: Đánh giá;Thành tích nhân viên;Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội;Champasak;Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 127 tr.
Abstract: Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến đánh giá thành tích nhân viên trong doanh nghiệp. Nghiên cứu đánh giá thực trạng hệ thống đánh giá thành tích nhân viên của Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Chăm Pa Sắc, nước CHDC nhân dân Lào. Đề xuất kiến nghị và giải pháp nhằm thúc đẩy việc áp dụng hệ thống đánh giá thành tích nhân viên vào ngân hàng Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Chăm Pa Sắc, nước CHDC nhân dân Lào
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VORLACHITH SOULAXAY_K38.QTR.ĐN_TOAN VAN.pdf3.05 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
VORLACHITH SOULAXAY_K38.QTR.ĐN_TOM TAT.pdf624.6 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.