Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49031
Title: Phát triển nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Sun World, thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Dịu
Advisor: GS. TS. Nguyễn, Trường Sơn
Keywords: Phát triển nguồn nhân lực;Công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Sun World;Thành phố Đà Nẵng
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 124 tr.
Abstract: Hệ thống hóa các vấn đề lý luận, liên quan đến việc phát triển nguồn nhân lực. Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Sun World trong thời gian từ 2016 đến 2019. Đề xuất giải pháp để phát triển nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Sun World trong giai đoạn 2020-2025
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYEN THI DIU_K38.QTR.DN_Toanvan.pdf20.09 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
NGUYEN THI DIU_K38.QTR.DN_Tomtat.pdf849.23 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.