Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49030
Title: Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Beer Lào
Authors: Phommaly, Souanong
Advisor: TS. Lê, Văn Huy
Keywords: Đào tạo nguồn nhân lực;Công ty Beer Lào
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 118 tr.
Abstract: Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến việc đào tạo nguồn nhân lực. Phân tích thực trạng việc đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Beer Lào. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực của Công ty Beer Lào
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PHOMMALY SOUANONG_k38.QTR.ĐN_ TOAN VAN.pdf3.72 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
PHOMMALY SOUANONG_k38.QTR.ĐN_TOM TAT.pdf583.74 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.