Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49027
Title: Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Gia Lai
Authors: ThS Nguyễn, Xuân Sơn
Advisor: TS Trần, Ngọc Sơn
Keywords: Vay;Tiêu dùng
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 113tr
Abstract: Quá trình phát triển của nền kinh tế Việt Nam cho thấy đối tƣợng khách hàng cá nhân đóng vai trò ngày càng lớn trong chiến lƣợc kinh doanh của các ngân hàng thƣơng mại. Sản phẩm dịch vụ tài chính hƣớng tới các đối tƣợng khách hàng cá nhân ngày càng đƣợc đa dạng hóa với mục tiêu chiếm lĩnh thị trƣờng bán lẻ đầy tiềm năng ở Việt Nam. Chiếm tỷ lệ không nhỏ trong các sản phẩm tài chính – ngân hàng này chính là sản phẩm cho vay tiêu dùng của các ngân hàng thƣơng mại. Là một trong những ngân hàng có quy mô tổng tài sản và nguồn vốn lớn nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam đã hƣớng phát triển các sản phẩm cho vay tiêu dùng với mục tiêu mở rộng thị phần, tăng sức cạnh tranh và nâng cao thu nhập trong hoạt động.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.