Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49024
Title: Quản lý nhà nước về dịch vụ viễn thông tại tỉnh Attapeu nước CHDCND Lào
Authors: Chanhthakaly, Larviengsay
Advisor: TS. Ninh, Thị Thu Thủy
Keywords: Quản lý nhà nước;Dịch vụ viễn thông;Tỉnh Attapeu nước CHDCND Lào
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 101tr.
Abstract: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý nhà nước về dịch vụ viễn thông. - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về dịch vụ viễn thông tại tỉnh Attapeu trong giai đoạn 2016 - 2020, chỉ ra những thành tựu đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế. - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về dịch vụ viễn thông tại tỉnh Attapeu trong thời gian đến
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.