Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49019
Title: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025
Authors: Nguyễn, Lê Thùy Vân
Advisor: TS. Ngô, Thị Khuê Thư
Keywords: Phát triển;Nguồn nhân lực
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 100tr.
Abstract: Hệ thống hoá những vấn đề lý luận liên quan đến phát triển nguồn nhân lực; Đánh giá thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi hiện nay để thấy được những điểm mạnh, điểm yếu, tồn tại, hạn chế; Đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.