Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49018
Title: Quản lý nhà nước về du lịch làng nghề trên địa bàn thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Thị Kiều Giang
Advisor: PGS.TS. Đào, Hữu Hòa
Keywords: Quản lý nhà nước;Du lịch làng nghề;Thành phố Hội An
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 109tr.
Abstract: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý nhà nước đối với du lịch làng nghề. - Làm rõ thực trạng quản lý nhà nước đối với du lịch làng nghề trên địa bàn thành phố Hội An thời gian qua; - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QLNN đối với du lịch làng nghề tại thành phố Hội An trong tương lai.
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TomTat_LuanVan_NguyenThiKieuGiang_K38.QLK.DN.pdf376.88 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LuanVan_NguyenThiKieuGiang_K38.QLK.DN.pdf14.22 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Trang_Thong_Tin_Luan_Van.pdf1.01 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.