Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49017
Title: Phát triển nguồn nhân lực tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi
Authors: Bùi, Văn Tiên
Advisor: PGS. TS. Phạm, Thị Lan Hương
Keywords: Nguồn nhân lực;Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 83tr.
Abstract: - Hệ thống hoá và làm rõ cơ sở lý luận về nhân lực và phát triển nhân lực. - Phân tích, đánh giá thực trạng để thấy đƣợc những điểm mạnh, đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém và bất cập trong NL của Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi. - Đưa ra định hƣớng và đề xuất các giải pháp nhằm phát triển NL của Bảo hiểm xã hội Quảng Ngãi trong thời gian tới.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bui Van Tien_K38.QTR.QN_Tomtat.pdf245.25 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Bui Van Tien_K38.QTR.QN_Toanvan.pdf3.6 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Bui Van Tien_K38.QTR.QN_Trangthongtin.pdf306.95 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.