Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49007
Title: Quản lý nhà nước đối với hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Authors: ThS. Bùi, Phụ
Advisor: TS. Ninh, Thị Thu Thủy
Keywords: Quản lý nhà nước;Hợp tác xã nông nghiệp;Tỉnh Kon Tum
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 98tr
Abstract: Ở Việt Nam phát triển kinh tế hợp tác, HTX, đặc biệt là HTX nông nghiệp nói riêng không chỉ phát huy thế mạnh, khai thác hiệu quả mọi tiềm năng, thúc đẩy tăng trƣởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp, nông nghiệp theo hƣớng sản xuất hàng hóa, dịch vụ gắn thị trƣờng, góp phần tạo sự phát triển ổn định về kinh tế, chính trị - xã hội trên địa bàn khu vực, vùng, liên vùng của cả nƣớc. Mặt khác, phát triển kinh tế HTX nông nghiệp là nhằm huy động, hợp lực sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc.
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUI PHU_K38.QLK.KT_Toanvan.pdf6.57 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
BUI PHU_K38.QLK.KT_Tomtat.pdf439.73 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.