Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48972
Title: Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
Authors: A, Duy Khánh
Advisor: TS. Ninh, Thị Thu Thủy
Keywords: Quản lý nhà nước;Chi thường xuyên;Nguồn vốn NSNN;Huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 91tr.
Abstract: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý chi thường xuyên NSNN cấp huyện. - Phân tích thực trạng công tác quản lý chi thường xuyên NSNN tại huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum từ năm 2015 đến 2019; chỉ ra những thành công, hạn chế và nguyên nhân - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên NSNN tại huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum trong thời gian đến.
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A Duy Khanh_K38.QLT.KT_Tomtat.pdf449.09 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
A Duy Khanh_K38.QLT.KT_Toanvan.pdf3.67 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
A Duy Khanh_K38.QLT.KT_Trangthongtin.pdf495.54 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.