Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48969
Title: Quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
Authors: ThS. Trần, Hưng Nghiệp
Advisor: PGS. TS Bùi, Quang Bình
Keywords: Quản lý;Quản lý trật tự;Trật tự xây dựng;Xây dựng đô thị
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 82tr
Abstract: Hiện nay công tác quản lý Nhà nước về trật tự đô thị trên địa bàn huyện Đak Đoa-tỉnh Gia Lai vẫn tồn tại những hạn chế, khuyết điểm như: quản lý, sử dụng đất chưa đúng mục đích; xây dựng nhà trái phép, môi trường bị ô nhiễm, thực hiện sau quy hoạch chưa nghiêm, tỷ lệ quy hoạch chi tiết còn thấp, tình trạng vi phạm trật tư xây dựng xử lý chưa dứt ñiểm, còn ñể kéo dài; nước sạch không ñủ cung cấp cho nhân dân, hạ tầng kỹ thuật nhất là khu vực nội thị trấn chưa đáp ứng nhu cầu, các khu tái định cư mới xây dựng không đồng bộ, các công trình phúc lợi xã hội chưa được quan tâm chú trọng, hệ thống ñiện chiếu sáng, cây xanh và các công trình hạ tầng viễn thông ñầu tư chưa đồng bộ, chưa thống nhất, các tệ nạn xã hội ngày càng tăng, vấn đề giải quyết việc làm cho những người làm nông nghiệp khi bị di dời giải tỏa đất nông nghiệp chưa được quan tâm tạo điều kiện; định hướng phát triển đô thị chưa được quan tâm đúng mức ở tầm nhìn dài hạn …
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Hung Nghiep_K38.QLK.KT_Toanvan.pdf3.16 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TranHungNghiep_K38.QLK.KT_Tomtat.pdf261.43 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.