Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48968
Title: Quản lý Nhà nước công tác khám chữa bệnh Y tế tư nhân trên địa bàn thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai
Authors: ThS. Trương, Thị Cẩm Tú
Advisor: PGS. TS Bùi, Quang Bình
Keywords: Quản lý;Y tế;Quản Lý y tế;Y tế tư nhân
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 98tr
Abstract: Trong điều kiện của nền kinh tế thị trường, nhằm huy động mọi nguồn lực của xã hội, nhất là từ những bệnh nhân có thu nhập khá để y tế công có điều kiện phục vụ toàn dân tốt hơn, y tế tư nhân có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Hoạt động khám chữa bệnh y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã và đang phát triển về số lượng và chất lượng, tạo thành mạng lưới y tế rộng khắp, phát huy hiệu quả trong việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận với các hệ thống bệnh viện, góp phần đáng kể trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Truong Thi Cam Tu_K38.QLK.KT_Toanvan.pdf3.4 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Truong Thi Cam Tu_K38.QLK.KT_Tomtat.pdf277.63 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.