Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48966
Title: Quản lý nhà nước các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Authors: ThS. Trịnh, Trung Lương
Advisor: PGS. TS Bùi, Quang Bình
Keywords: Cơ sở đào tạo nghề;Nguồn nhân lực;Lao động;Đào Tạo nghề
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 98tr
Abstract: Trong thời gian qua quản lý nhà nước các cơ sở đào tạo nghề ở Việt Nam cũng như ở tỉnh Gia Lai vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, như: Hệ thống thể chế về quản lý nhà nước các cơ sở đào tạo nghề chưa được thống nhất; quá trình tái cơ cấu đầu tư các cơ sở đào tạo nghề chưa thực sự toàn diện; công tác quản lý các cơ sở đào tạo nghề vẫn còn nhiều bất cập, một số cơ sở đào tạo không sát nhu cầu thực tế, chưa giải quyết được yêu cầu cấp bách, tính ưu tiên trong việc đào tạo lao động; quyết định đầu tư xây dựng chưa đồng bộ; Chất lượng đào tạo còn thấp Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, tỉnh Gia Lai cần phải cải thiện, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn, đó là yêu cầu cấp thiết, vừa có tính thời sự, vừa có ý nghĩa thực tiễn.
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRINHTRUNG LUONG_K38.QLK.KT_Tomtat.pdf279.13 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
TRINH TRUNG LƯƠNG_K38.QLK.KT_Toanvan.pdf5.75 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.