Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48965
Title: Quản lý đầu tư hạ tầng giao thông đường bộ bằng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Authors: ThS. Hà, Anh Thái
Advisor: PGS. TS Bùi, Quang Bình
Keywords: Quản lý;Quản lý đầu tư;Hạ tầng giao thông;Giao thông đường bộ
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 93tr
Abstract: Gia Lai có các tuyến ñường giao thông nông thôn liên xã, tỉnh lộ, giao thông đô thị được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng; tỉnh Gia Lai còn có lợi thế nữa về giao thông là có một số tuyến quốc lộ đi qua nối các vùng trong tỉnh, với các tỉnh trong khu vực để đến với các thành phố lớn trong nước như: Quốc lộ 14, Quốc lộ 24….
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ha Anh Thai_K38.QLKT.KT_Toanvan.pdf3.49 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Ha Anh Thai_K38.QLKT.KT_Tomtat.pdf330.71 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.