Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48908
Title: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng
Authors: Ngô, Thị Khánh Linh
Advisor: TS. Nguyễn, Quốc Tuấn
Keywords: Nguồn nhân lực;Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 115tr
Abstract: Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng là công ty hoạt động trên lĩnh vực dịch vụ logistics và vấn đề xung quanh nguồn nhân lực luôn là mục tiêu được công ty ưu tiên hàng đầu trong quá trình hoạt động và phát triển.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luan van.pdf7.81 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Tom tat Luan van.pdf613.14 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.