Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48897
Title: Quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng khu - cụm công nghiệp bằng vốn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Authors: Huỳnh, Văn Mười
Advisor: PGS. TS Bùi, Quang Bình
Keywords: Quản lý đầu tư;Ngân sách Nhà nước;Cơ sở hạ tầng;Xây dựng cơ bản;Đầu tư công;Quảng Nam
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 93tr
Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về Quản lý đầu tƣ cơ sở hạ tầng khu - cụm công nghiệp bằng vốn ngân sách địa phƣơng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Làm rõ thực trạng công tác Quản lý đầu tƣ cơ sở hạ tầng khu - cụm công nghiệp bằng vốn ngân sách địa phƣơng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thời gian qua. Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cƣờng Quản lý nhà nƣớc về đầu tƣ cơ sở hạ tầng khu - cụm công nghiệp bằng vốn ngân sách địa phƣơng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong tƣơng lai.
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.