Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48891
Title: Quản lý thu bảo hiểm y tế hộ gia đình tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam
Authors: Huỳnh, Ngọc Hải
Advisor: TS. Nguyễn, Thị Thủy
Keywords: Quản lý;Bảo hiểm xã hội;Hộ gia đình;Chính sách;Bảo hiểm xã hội;Tỉnh Quảng Nam
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 113 tr.
Abstract: Nghiên cứu tại BHXH tỉnh Quảng Nam. Dữ liệu được thu thập cho giai ñoạn từ năm 2016 ñến năm 2019 kể từ khi BHYT hộ gia ñình mang tính bắt buộc theo Luật BHYT sửa ñổi năm 2014 và ñề xuất giải pháp cho giai đoạn đến năm 2025. Quản lý thu BHYT hộ gia ñình của BHXH tỉnh Quảng Nam được nghiên cứu theo quy trình quản lý bao gồm: lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát việc thực hiện thu BHYT hộ gia đình.
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.