Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48886
Title: Quản lý chi Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai
Authors: Nguyễn, Văn Hoàng
Advisor: PGS. TS Bùi, Quang Bình
Keywords: Quản lý nhà nước;Quản lý chi Bảo hiểm xã hội;Bảo hiểm xã hội tự nguyện;Bảo hiểm xã hội bắt buộc;Huyện Ia Grai;tỉnh Gia Lai.
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 90 tr.
Abstract: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về quản lý chi BHXH. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý chi BHXH tại BHXH huyện Ia Grai, từ đó chỉ ra những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp sát với tình hình thực tế, nhằm hoàn thiện quản lý chi BHXH tại BHXH huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.