Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48885
Title: Quản lý nhà nước về công tác đào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Authors: Lê, Ngọc Anh
Advisor: TS. Ninh, Thị Thu Thủy
Keywords: Đào tạo nghề;Lao động nông thôn;Quản Lý;Tỉnh Quảng Nam
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 99tr
Abstract: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận QLNN về đào tạo nghề cho lao động nông thôn Đánh giá thực trạng QLNN về ĐTN cho LĐNT trên bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2019; chỉ ra những thành công, hạn chế và nguyên nhân. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện QLNN về ĐTN cho LĐNT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai ñoạn 2021-2025.
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.