Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48881
Title: Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
Authors: Nguyễn, Công Danh
Advisor: PGS. TS Bùi, Quang Bình
Keywords: Quản lý nhà nước;Bảo hiểm xã hội;Thu BHXH;BHXH huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 105 tr.
Abstract: Trên cơ sở lý luận cơ bản về BHXH, cơ sở lý luận công tác thu BHXH, luận văn làm rõ và đánh giá thực trạng công tác quản lý thu BHXH trên địa bàn huyện Chư Sê giai đoạn năm 2015-2019. Bên cạnh đó, luận văn đã đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH nói chung và trên địa bàn huyện Chư Sê nói riêng. Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý thu BHXH. - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thu BHXH tại BHXH huyện Chư Sê. Chỉ ra những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại đó. - Đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH trên địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.