Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48875
Title: Nghiên cứu lựa chọn các phương pháp xác suất thống kê để phân tích và dự báo sự thay đổi của các yếu tố khí hậu trường hợp khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng
Authors: TS. Đoàn, Thị Ngọc Cảnh
Keywords: lựa chọn;phương pháp;xác suất thống kê;thay đổi;khí hậu;Quảng Nam - Đà Nẵng;nhiệt độ;độ ẩm;lượng mưa;dòng chảy
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 113 tr.
Abstract: Xác định xu thế biến đổi của các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, dòng chảy -- Xây dựng phương trình xu thế của các đại lượng nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, dòng chảy
Appears in Collections:Tài liệu nội sinh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAO CAO TONG KET _DOAN THI NGOC CANH.pdf3.29 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.