Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48874
Title: Vốn con người, vốn xã hội và thành quả hoạt động các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: ThS. Võ, Hồng Tâm
Keywords: vốn con người;vốn xã hội;thành quả hoạt động;doanh nghiệp;Đà Nẵng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 126 tr.
Abstract: Nhân tố vốn con người ảnh hưởng nhiều nhất đến thành quả hoạt động của doanh nghiệp, do đó để có thể nâng cao thành quả hoạt động của từng doanh nghiệp và của toàn bộ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thì doanh nghiệp, chính quyền địa phương và các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn cần có các giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng nguồn vốn này. -- Bên cạnh đó kết quả nghiên cứu chỉ ra quan hệ xã hội chỉ tác động đến thành quả cảm nhận mà không có tác động đến thành quả tài chính. Để nhân tố này trở nên là nguồn lực mang lại lợi ích tài chính cho doanh nghiệp thiết nghĩ doanh nghiệp cần thực hiện tiết kiệm các khoản chi phí ngoại giao phát sinh trong quá trình quá trình giao dịch của doanh nghiệp với tổ chức có liên quan: Ngân hàng thương mại, tổ chức nghề nghiệp và chính quyền địa phương. -- Qui mô doanh nghiệp mà cụ thể là số lượng lao động không tác động đến thành quả doanh nghiệp trên các phương diện đo lường tài chính và phi tài chính điều này cho thấy chất lượng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khá đều nhau. Lực lượng lao động này được đào tạo và đào tạo lại kỹ càng nên đã phát huy được tối đa năng suất cho dù họ làm việc ở đơn vị nào. -- Thời gian hoạt động của doanh nghiệp không tác động đến thành quả hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đây là dấu hiệu đáng mừng trong điều hành quản lý các doanh nghiệp bởi lẽ các doanh nghiệp non trẻ vẫn cạnh tranh ngang bằng được với các doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong lĩnh vực. Chính điều này là cơ hội để thực hiện việc khởi nghiệp kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Appears in Collections:Tài liệu nội sinh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toan van, de tai khoa hoc_ T2020-04-58.pdf10.16 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.