Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48873
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tự kinh doanh
Authors: ThS. Hoàng, Hà
Keywords: yếu tố ảnh hưởng;ý định;tự kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 178 tr.
Abstract: Đề tài cung cấp bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ giữa Thái độ cá nhân và Nhận thức kiểm soát hành vi đều có ảnh hưởng tích cực lên ý định khởi nghiệp của sinh viên, trong đó mức độ ảnh hưởng của Thái độ cá nhân là mạnh mẽ hơn so với Nhận thức kiểm soát hành vi. Kết quả thu được cũng khẳng định vai trò của sự hỗ trợ từ giáo dục. Tác động của yếu tố này là tích cực đối với các 2 yếu tố Thái độ cá nhân và Nhận thức kiểm soát hành vi. Thái độ cá nhân cũng chịu ảnh hưởng tích cực từ Sự hỗ trợ từ mối quan hệ. Yếu tố công nghệ thông tin và truyền thông ICT có một tác động mạnh và có ý nghĩa đối với Nhận thức kiểm soát hành vi. Đây là một điểm mới của nghiên cứu này vì thực tế cho thấy với những tiến bộ về công nghệ và thông tin cho phép sinh viên giờ đây có thể khởi nghiệp ngay khi còn đang ngồi trên ghế giảng đường.
Appears in Collections:Tài liệu nội sinh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Báo cáo tổng kết.pdf39.75 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.