Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48872
Title: Nghiên cứu phong cách ứng xử Hồ Chí Minh vào việc xây dựng văn hóa ứng xử cho sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Authors: ThS. Trịnh, Quang Dũng
Keywords: phong cách ứng xử;Hồ Chí Minh;văn hóa ứng xử;sinh viên;Trường Đại học Kinh tế;Đại học Đà Nẵng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 124 tr.
Abstract: Làm rõ các khái niệm công cụ: Khái niệm văn hóa ứng xử, phong cách ứng xử, các quan niệm về phong cách ứng xử Hồ Chí Minh -- Làm rõ cơ sở hình thành và một số nét đặc trưng của phong cách ứng xử Hồ Chí Minh -- Tổng quan nghiên cứu về sinh viên trường Đại học kinh tế (phân tích thực trạng, đánh giá nguyên nhân hạn chế trong phong cách ứng xử văn hóa của sinh viên, các khía cạnh đánh giá văn hóa ứng xử của sinh viên theo phong cách ứng xử Hồ Chí Minh -- Đề ra hệ thống các giải pháp xây dựng văn hóa ứng xử cho sinh viên theo phong cách ứng xử Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Tài liệu nội sinh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BẢN BÁO CÁO TỔNG KẾT.pdf1.86 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.