Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48871
Title: Phân tích lợi ích - chi phí của việc trợ giá xe buýt tại thành phố Đà Nẵng
Authors: ThS. Nguyễn, Danh Khôi
Keywords: lợi ích;chi phí;trợ giá;xe buýt;Đà Nẵng
Issue Date: 2020
Citation: 81 tr.
Abstract: Nghiên cứu và hệ thống hóa cơ sở khoa học của chính sách trợ giá xe buýt tại thành phố Đà Nẵng; trên cơ sở đó làm rõ những lợi ích mà chính sách trên mang lại cho xã hội, đồng thời chỉ ra được các mặt hạn chế cũng như gánh nặng chi phí cho ngân sách thành phố. Từ các vấn đề phân tích được, nghiên cứu nhằm đưa ra các khuyến nghị chính sách để phát triển hệ thống giao thông công cộng và tạo ra ngoại tác tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương Từ đó tác giả sẽ đưa ra những khuyến nghị để dung hòa các yếu tố trên, giúp phát triển hệ thống xe buýt lâu dài.
Appears in Collections:Tài liệu nội sinh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bao Cao Tong ket _nguyen Danh Khoi.pdf1.74 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.