Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48870
Title: Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) tại các khách sạn - nghiên cứu tại thành phố Đà Nẵng
Authors: ThS. Nguyễn, Trần Bảo Trân
Keywords: ứng dụng;công nghệ thông tin và truyền thông;ICT;khách sạn;Đà Nẵng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 86 tr.
Abstract: Đề tài được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu về ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) của các khách sạn từ 1-3 sao tại thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng so sánh sự khác biệt về cường độ sử dụng ICT tại những nhóm khách sạn này. Dựa trên các kết quả đó, nghiên cứu đề xuất các hàm ý cho công tác quản trị đối với các khách sạn và các bên hữu quan tại khu vực này.
Appears in Collections:Tài liệu nội sinh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bao cao tong ket.pdf1.24 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.