Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48869
Title: Hành vi công dân tổ chức trong ngành khách sạn: nghiên cứu tại thành phố Đà Nẵng
Authors: ThS. Trà, Lục Diệp
Keywords: hành vi công dân tổ chức;khách sạn;Đà Nẵng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 103 tr.
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm phân tích mức độ thực hiện hành vi công dân tổ chức của nhân viên trong ngành khách sạn, tại thành phố Đà Nẵng. Nhằm thực hiện mục đích nghiên cứu của đề tài, nhóm tác giả đưa ra các mục tiêu nghiên cứu cụ thể như sau: (1) Tổng hợp được cơ sở lý thuyết về hành vi công dân tổ chức (2) Mô tả được mức độ thực hiện hành vi công dân tổ chức tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực khách sạn tại Đà Nẵng (3) Đưa ra hàm ý quản trị và đề xuất nhằm thúc đẩy hành vi công dân tổ chức trong các khách sạn tại Đà Nẵng
Appears in Collections:Tài liệu nội sinh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bao Cao Tong Ket_Tra Luc Diep.pdf883.39 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.