Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48868
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn thông tin trực tuyến đến hình ảnh điểm đến và ý định đi du lịch
Authors: ThS. Nguyễn, Minh Tâm
Keywords: thông tin trực tuyến;hình ảnh điểm đến;ý định;du lịch;Đà Nẵng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 99 tr.
Abstract: Mục tiêu nghiên cứu là khám phá tác động của nguồn thông tin trực tuyến lên hình ảnh điểm đến và ý định đi du lịch của khách nội địa đối với điểm đến du lịch Đà Nẵng. Từ đó làm cơ sở khuyến nghị một số định hướng chiến lược cho nguồn thông tin trực tuyến và giải pháp nâng cao hình ảnh thành phố Đà Nẵng như một điểm đến du lịch của khách du lịch nội địa.
Appears in Collections:Tài liệu nội sinh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BÁO-CÁO-ĐỀ-TÀI-KHOA-HỌC-CÔNG-NGHỆ-CẤP-CƠ-SỞ-final.pdf1.97 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.