Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48867
Title: Ảnh hưởng của hành vi mua sắm tìm kiếm đến dự gắn kết của khách hàng: trường hợp của các doanh nghiệp thời trang tại Đà Nẵng
Authors: ThS. Trương, Thị Hiếu Hạnh
Keywords: hành vi mua sắm tìm kiếm;khách hàng;gắn kết;doanh nghiệp thời trang;Đà Nẵng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 91 tr.
Abstract: Nghiên cứu đã lựa chọn và kiểm chứng được thang đo lường đảm bảo giá trị và độ tin cậy cho các khái niệm trong mô hình đề xuất: các đặc điểm tâm lý học của người tiêu dùng hợp kênh, hành vi mua sắm tìm kiếm bao gồm hành vi showrooming và webrooming, ý định khởi tạo nội dung người dùng và sự gắn kết của khách hàng đối với nhà bán lẻ. Kết quả thực nghiệm đã xác nhận các mối quan hệ ảnh hưởng tích cực giữa hành vi mua sắm tìm kiếm của người tiêu dùng đến sự gắn kết của họ đối với nhà bán lẻ thông qua vai trò trung gian của biến số ý định khởi tạo nội dung người dùng trong xu hướng bán lẻ mới của các doanh nghiệp bán lẻ thời trang tại Đà Nẵng, Việt Nam.
Appears in Collections:Tài liệu nội sinh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bao cao tong ket.pdf1.96 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.