Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48866
Title: Ảnh hưởng của môi trường thông tin công ty đến thanh khoản của cổ phiếu và vai trò của môi trường thể chế quốc gia
Authors: ThS. Huỳnh, Thùy Yên Khuê
Keywords: môi trường thông tin công ty;thanh khoản;cổ phiếu;môi trường thể chế quốc gia
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 127 tr.
Abstract: Môi trường thông tin công ty có tác động tích cực đến thanh khoản của cổ phiếu, cụ thể các công ty có biến động tỷ suất sinh lời thấp, nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà phân tích tài chính độc lập và được kiểm toán bởi các đơn vị kiểm toán uy tín sẽ có thanh khoản cổ phiếu trên thị trường cao hơn các công ty khác. Mối quan hệ giữa môi trường thông tin công ty và thanh khoản cổ phiếu là mạnh hơn tại các quốc gia có môi trường thể chế yếu hơn.
Appears in Collections:Tài liệu nội sinh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Báo cáo tổng kết đề tài_Final.pdf3.14 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.