Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48860
Title: Quản lý chi bảo hiểm thất nghiệp tại Bảo hiểm xã hội Tỉnh Quảng Nam.
Authors: ThS. Nguyễn, Thành
Advisor: TS. Ninh, Thị Thu Thủy
Keywords: Quản lý;Bảo hiểm thất nghiệp
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 88tr
Abstract: Khi Việt Nam mở cửa thị trƣờng, hội nhập với nền kinh tế thế giới thì nền kinh tế “của nƣớc ta đƣợc xác định là nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa. Ngoài thành phần kinh tế nhà nƣớc, Chính phủ khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế khác nhƣ doanh nghiệp tƣ nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, kinh tế hợp tác xã,... và đƣợc bình đẳng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Khi đó, thị trƣờng lao động” cũng bắt đầu hình thành và phát triển, đồng thời từng bƣớc tuân thủ quy luật của một thị trƣờng. Khu vực “kinh tế ngoài nhà nƣớc ngày càng phát triển, tạo ra việc làm cho hàng triệu ngƣời lao động mỗi năm. Các chế độ, chính sách, quyền lợi của ngƣời lao động đều đƣợc thực hiện bình đẳng” theo quy định của Bộ Luật Lao động và Luật BHXH.
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thanh - K37.QLK.QNA-Tomtat.pdf336.07 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Nguyen Thanh - K37.QLK.QNA-TOAN VAN.pdf1.18 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Nguyen Thanh - K37.QLK.QNA-Trangthong.pdf579.04 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.