Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48844
Title: Quản lý chi Bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn Thành phố Pleiku - tỉnh Gia Lai
Authors: ThS. Lê, Thị Quỳnh Na
Advisor: PGS. TS Bùi, Quang Bình
Keywords: Quản lý;Bảo hiểm xã hội
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 82tr
Abstract: Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một trong những loại hình bảo hiểm ra đời khá sớm, phát triển theo quá trình phát triển của xã hội và đến nay đối với bất cứ một quốc gia nào thì BHXH cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với ngƣời lao động và hệ thống an sinh xã hội quốc gia. Ở nƣớc ta, BHXH đƣợc Đảng và Nhà nƣớc rất coi trọng, BHXH trở thành một trong những chính sách xã hội cơ bản nhất cùng với cứu trợ xã hội và ƣu đãi xã hội góp phần đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho ngƣời lao động.
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LETHIQUYNHNA-K37.QLK.KT-TOMTAC.pdf408.42 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LETHIQUYNHNA-K37.QLK.KT-LUANVAN.pdf1.12 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LETHIQUYNHNA-K37.QLK.KT-Trangthongtin.pdf821.19 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.