Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48841
Title: Quản lý nhà nước về đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Kon Tum
Authors: ThS. Phan, Kim Hưng
Advisor: PGS. TS Đào, Hữu Hòa
Keywords: Quản lý;Đất đai
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 86tr
Abstract: Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, là tƣ liệu sản xuất đặc biệt không gì có thể thay thế đƣợc của ngành sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp. Đất đai là nguồn tài nguyên có hạn về số lƣợng, có vị trí cố định trong không gian. Do đó, đất đai cần đƣợc quản lý một cách hợp lý, sử dụng một cách có hiệu quả, tiết kiệm và bền vững. Thành phố Kon Tum là thành phố Kon Tum là thành phố thuộc tỉnh Kon Tum. Những năm qua, cùng với sự tăng trƣởng của cả nƣớc, tình hình kinh tế của Kon Tum có nhiều bƣớc phát triển vƣợt bậc. Trong thời gian qua, thành phố Kon Tum đã có nhiều chính sách, biện pháp trong quản lý đất đai nhƣ xây dựng quy hoạch sử dụng đất, quản lý kinh doanh đất, chính sách khai thác quỹ đất, chính sách tái định cƣ dân,… để khai thác nguồn tài nguyên đất, đảm bảo cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Việc quy hoạch về đất đai và đất phi nông nghiệp đƣợc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Năm 2019, tỉnh Kon Tum đã chuyển đổi 321,4 ha đất phi nông nghiệp sang đất ở. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý đất đai nói chung và đất phi nông nghiệp nói riêng trên địa bàn thành phố Kon Tum vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề nhƣ chƣa đồng bộ trong quy hoạch, hiệu quả sử dụng đất chƣa cao, đất phi nông nghiệp có dấu hiệu lãng phí, đội ngũ cán bộ quản lý đất đai nói chung và đất phi nông nghiệp nói riêng còn thiếu về số lƣợng và yếu về chất lƣợng,…
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan Kim Hung _K37.QLK.KT_Tomtat.pdf354.68 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Phan Kim Hung _K37.QLK.KT_Toanvan.pdf1.13 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Phan Kim Hung _K37.QLK.KT_Trangthongtin.pdf630.95 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.