Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48827
Title: Hoàn thiện kiểm soát doanh thu tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam
Authors: ThS. Nguyễn, Thị Lệ Phương
Advisor: TS. Huỳnh, Thị Hồng Hạnh
Keywords: Kiểm soát;Doanh thu
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 101 tr.
Abstract: Xu hƣớng toàn cầu hóa đã mở ra những cơ hội và thách thức lớn cho doanh nghiệp. Để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Một trong những giải pháp đƣợc doanh nghiệp quan tâm là hoàn thiện hoạt động kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp. Kiểm soát nội bộ giúp cho nhà quản lý kiểm tra, giám sát đƣợc quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Trong đó, kiểm soát doanh thu là nội dung quan trọng đƣợc các nhà quản lý doanh nghiệp lƣu ý thực hiện. Hoạt động bán hàng là hoạt động xảy ra thƣờng xuyên và dễ xảy ra gian lận, sai sót. Việc xây dựng kiểm soát doanh thu hữu hiệu sẽ bảo đảm thu đƣợc tiền từ khách hàng, cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lƣợng tốt... từ đó, nâng cao uy tín, hình ảnh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trƣờng. Thêm vào đó, doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ là nguồn thu chính của công ty. Chính vì vậy, việc hoàn thiện kiểm soát doanh thu là một nội dung kiểm soát quan trọng trong kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.
Appears in Collections:Kế toán (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.