Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48822
Title: Phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm Kinh doanh VNPT-Quảng Bình
Authors: ThS. Hoàng, Thị Nương
Advisor: TS. Nguyễn, Xuân Lãn
Keywords: Phát triển;Nguồn nhân lực
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 102tr
Abstract: Con ngƣời là yếu tố cấu thành nên tổ chức, vận hành và quyết định sự thành bại của tổ chức. Đây là vốn tài sản quý giá mà mỗi tổ chức phải biết tạo dựng, duy trì và phát triển. Trong xu thế phát triển cách mạng công nghiệp 4.0, việc phát triển nguồn nhân lực cần phải đƣợc coi trọng cả về chất và lƣợng mới đáp ứng đƣợc nhu cầu thực tế của doanh nghiệp Trƣớc sự cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ, bên cạnh các nguồn lực đóng vai trò quan trọng nhƣ: hạ tầng, mạng lƣới, tài chính, thiết bị máy móc…. thì nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực Viễn thông - Công nghệ thông tin luôn là vấn đề đƣợc đặt lên hàng đầu bởi nó là yếu tố nâng cao sức cạnh tranh trong kinh doanh của các doanh nghiệp. Việc phát triển nguồn nhân lực là sự đầu tƣ dài hạn, có hiệu quả bởi nguồn nhân lực trong doanh nghiệp không chỉ tạo ra lợi thế cạnh tranh mà còn góp phần làm tăng năng suất lao động, tăng doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp… Với hơn 5 năm hình thà
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoangThiNuong-K37.QTR.QB-Tomtat.pdf612.42 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
HoangThiNuong-K37.QTR.QB-Luanvan.pdf27.52 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
HoangThiNuong-K37.QTR.QB-Trangthongtin.pdf1.21 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.