Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48817
Title: Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Xăng Dầu Quảng Bình
Authors: ThS.Bùi, Xuân Thanh
Advisor: PGS. TS Đào, Hữu Hòa
Keywords: Đào tạo;Nguồn nhân lực
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 105tr
Abstract: Nguồn nhân lực (NNL) chất lượng cao là nội lực quan trọng, là nhân tố quyết định đến sự phát triển bền vững của một quốc gia nói chung và góp phần gia tăng tính cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh nói riêng. Đây là yếu tố quyết định đến năng suất, chất lượng và giá thành sản phẩm. Chất lượng NNL được đề cập ở đây chính là kiến thức quản lý, trình độ kỹ năng tay nghề, trách nhiệm và sự gắn bó, nhiệt tình, nỗ lực trong công việc của người lao động. Các yếu tố này chỉ có thể có được thông qua quá trình đào tạo và phát triển, cả bên trong và bên ngoài doanh nghiệp, trong đó đào tạo của doanh nghiệp ngày càng đóng vai trò quan trọng. Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển NNL là điều kiện tiên quyết quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường hiện nay, làm gia tăng năng suất lao động, thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao tính ổn định và năng động của doanh nghiệp. Giúp người lao động tự tin và yên tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp, đem hết khả năng của mình phục vụ cho doanh nghiệp.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BuiXuanThanh_ K37.QTR.QB_Tomtat.pdf289.24 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
BuiXuanThanh_ K37.QTR.QB_Toan van.pdf1.2 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
BuiXuanThanh_ K37.QTR.QB_Trangthongtin.pdf366.96 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.