Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48814
Title: Quản lý hoạt động thương mại tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Thị Thu Ba
Advisor: TS. Nguyễn, Thị Thủy
Keywords: Quản lý;Hoạt động thương mại
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 108 tr.
Abstract: Huyện Bắc Trà My là huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam có vị trí quan trọng và có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế, được định hướng là hạt nhân phát triển cho Cụm Tây Nam Quảng Nam
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Thu Ba_K37.QLK.QNA_Tomtat.pdf388.54 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Nguyen Thi Thu Ba_K37.QLK.QNA_Toanvan.pdf1.37 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.