Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48781
Title: Quản lý nhà nước về công tác đào tạo cán bộ công chức trên địa bàn Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Authors: ThS. Nguyễn, Đức Huy
Advisor: TS. Ninh, Thị Thu Thủy
Keywords: Quản lý;Cán bộ;Công chức;Đào tạo
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 88tr
Abstract: Nguồn nhân lực là quan trọng cho sự phát triển của bất cứ một xã hội hay tổ chức. Sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả thì tổ chức mới làm việc hoạt động một cách trơn tru và đạt được những thành công như mong muốn. Hoạt động của mỗi tổ chức đều chịu sự ảnh hưởng và sự chi phối bởi các nhân tố và mức độ ảnh hưởng khác nhau qua các thời kỳ, nhưng nguồn nhân lực vẫn luôn giữ được vai trò quyết định trong hoạt động của bất cứ tổ chức nào. Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước như hiện nay, để phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức đòi hỏi mỗi tổ chức chính quyền phải thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo đội ngũ công chức để họ thực thi tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao. Thực tế đã minh chứng nơi nào đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực và phẩm chất đạo đức thì nơi đó công việc vận hành trôi chảy, thông suốt.
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenDucHuy_K37.QLK.DN_Tomtat.pdf389.1 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Nguyenduchuyong_K37.QLK.DN_Toanvan.pdf25.77 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenDucHuy_K37.QLK.DN_Trangthongtin.pdf4.46 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.