Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48754
Title: Kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục Thuế khu vực Quế Sơn-Nông Sơn-Hiệp Đức
Authors: ThS. Phan, Thị Minh Thái
Advisor: TS. Đoàn, Thị Ngọc Trai
Keywords: Kiểm soát;Thu nhập doanh nghiệp
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 94tr
Abstract: Thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong những sắc thuế quan trọng, góp nguồn thu vào ngân sách nhà nƣớc. Cho nên trong thời gian qua, Nhà nƣớc đã luôn quan tâm hoàn thiện, đổi mới và không ngừng từng bƣớc hiện đại hóa công tác quản lý thuế TNDN. Trong quá trình cải cách chính sách thuế hiện nay, ngành thuế đang từng bƣớc áp dụng quy trình ngƣời nộp thuế tự kê khai – tự tính thuế và nộp thuế. Để quy trình có thể vận hành đúng hƣớng, tránh bị kẻ xấu lợi dụng thì đòi hỏi phải thực hiện vấn đề kiểm soát việc kê khai, thu nộp thuế một cách hiệu quả, điều quan trọng là cơ quan thuế phải tuyên truyền và hƣớng dẫn ngƣời nộp thuế thực hiện đúng quy định, đồng thời tăng cƣờng công tác thanh tra, kiểm tra để đảm bảo pháp luật thuế đƣợc thực thi nghiêm minh.
Appears in Collections:Kế toán (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.