Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48753
Title: Kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành tại Cục Thuế thành phố Đà Nẵng
Authors: ThS. Lê, Thị Thu Hòa
Advisor: TS. Đoàn, Thị Ngọc Trai
Keywords: Kiểm soát;Thu nhập doanh nghiệp
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 82tr
Abstract: Đời sống vật chất và đời sống tinh thần của con ngƣời ngày càng cao, kéo theo nhu cầu về nghỉ ngơi, giải trí cũng đƣợc nâng lên đáng kể; và đi du lịch chính là hoạt động mà chúng ta thấy diễn ra rất phổ biến trong những năm gần đây. Cùng với sự phát triển của du lịch, các dịch vụ đi kèm cũng không thể thiếu đó là dịch vụ vận tải, nhà hàng, khách sạn… Tại Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố (TP) Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định: Du lịch là một trong 3 trụ cột chính phát triển kinh tế - xã hội của TP Đà Nẵng. Nói một cách khác thì du lịch chính là một trong những lĩnh vực chính góp phần tăng thu Ngân sách nhà nƣớc (NSNN) của TP Đà Nẵng.
Appears in Collections:Kế toán (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.