Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48672
Title: Quản lý nhà nước về bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
Authors: ThS. Dương, Thị Loan
Advisor: TS. Ninh, Thị Thu Thủy
Keywords: Quản lý;Rừng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 105tr
Abstract: Từ xa xưa, con người ñã biết sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên ñể phục vụ cho cuộc sống của mình. Xã hội thay ñổi, ñời sống con người ngày càng ñược cải thiện, nhu cầu của con người không ngừng nâng lên. Việc khai thác các nguồn tài nguyên nói chung và tài nguyên rừng (TNR) nói riêng ngày càng ñược con người quan tâm khai thác triệt ñể. Ngày nay con người ñang phải ñối mặt với sự suy giảm mạnh các nguồn tài nguyên thiên nhiên, trong ñó có TNR ñó là hậu quả của việc khai thác rừng. TNR ñang từng giờ, từng ngày bị tàn phá, sự tái tạo, tính cân bằng tự nhiên của các cánh rừng gần như không còn nữa. Vai trò của rừng là duy trì cân bằng hệ sinh thái và ña dạng sinh học trên hành tinh chúng ta, duy trì tính ổn ñịnh và ñộ màu mỡ của ñất, hạn chế lũ lụt, hạn hán; ngăn chặn xói mòn ñất và làm giảm nhẹ sức tàn phá khốc liệt của thiên tai, bảo tồn nguồn nước ngầm, nước mặt và làm giảm mức ô nhiễm không khí, nước.
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DUONG THI LOAN_K37.QLK.KT_Tomtat.pdf367.4 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
DUONG THI LOAN_K37.QLK.KT_Toanvan.pdf1.17 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
DUONG THI LOAN_K37.QLK.KT_Trangthongtin9.pdf649.76 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.