Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48670
Title: Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
Authors: ThS. Đinh, Đức Việt
Advisor: GS. TS. Trương, Bá Thanh
Keywords: Quản lý;Đất đai
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 102tr
Abstract: Mang Yang là huyện ở trung tâm tỉnh Gia Lai. Huyện Mang Yang hiện nay vốn là một phần của huyện Mang Yang cũ ñã tách ra thành ðak ðoa và Mang Yang mới vào năm 2000. Tên huyện ñược ñặt theo tên một con ñèo nổi tiếng, ñèo Mang Yang, trên quốc lộ 19 tại ñịa phận của huyện. Huyện rộng 1.126,1 km² và có 53.160 người gồm hơn 60% là các dân tộc không phải người Kinh như người Gia Rai, người Ba Na... Với những ñặc ñiểm như vậy, Mang Yang có ñiều kiện thuận lợi ñể phát triển kinh tế - xã hội, tiếp nhận những tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và thông tin. Trong những năm qua, kinh tế - xã hội của huyện liên tục phát triển, tốc ñộ tăng trưởng GDP cao bình quân hàng năm trên 14,7%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện ñại hoá. Vì vậy sự chuyển dịch ñất ñai, theo ñó là những xung ñột ñất ñai là không tránh khỏi,việc quản lý và sử dụng ñất ñai ñang ñặt ra những mối quan tâm ñặc biệt ở tất cả các ñịa phương trên ñịa bàn huyện.
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DinhDucViet_K36.QLK.KT_Tomtat.pdf455.7 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
DinhDucViet_K36.QLK.KT_Toanvan.pdf1 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
DinhDucViet_K36.QLK.KT_Trangthongtin.pdf1.08 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.