Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48642
Title: Quản lý về chi ngân sách nhà nước huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
Authors: ThS. Đào, Văn Triệu
Advisor: PGS.TS. Đào, Hữu Hòa
Keywords: Quản lý;Ngân sách;Nhà nước
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng
Citation: 93tr
Abstract: NSNN là công cụ tài chính quan trọng của một quốc gia, là khâu quan trọng trong điều tiết kinh tế vĩ mô. NSNN cấp huyện là một bộ phận cấu thành NSNN, là công cụ để chính quyền cấp huyện thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong quá trình quản lý kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Ngân sách huyện gắn liền với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính quyền nhà nƣớc cấp huyện, c vai tr cung cấp phƣơng tiện vật chất để chính quyền cấp huyện hoạt động, đồng thời là một công cụ để chính quyền cấp huyện thực hiện quản lý toàn diện các hoạt động kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng tại địa phƣơng. Ngân sách nhà nƣớc cấp huyện là một bộ phận cấu thành ngân sách nhà nƣớc, là công cụ để chính quyền cấp huyện thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong quá trình quản lý kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dao Van Trieu_K37.QLK.KT_Tomtat.pdf291.34 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Dao Van Trieu_K37.QLK.KT_Toanvan.pdf1.23 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Dao Van Trieu_K37.QLK.KT_Trangthongtin.pdf776.55 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.