Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48629
Title: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Sông Ba
Authors: Nguyễn, Thế Duy
Advisor: TS. Nguyễn, Thị Bích Thu
Keywords: Nguồn nhân lực;Công ty CP Sông Ba (SBA)
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 154 tr
Abstract: Ngành điện là ngành hạ tầng quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm tạo điều kiện về cơ chế, chính sách và nguồn lực để đầu tư thích đáng cho phát triển ngành Điện với mục tiêu phát triển điện phải đi trước một bước để phục vụ yêu cầu phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia. Trong đó, hạ tầng về nguồn điện là môi trƣờng đầu tư lý tưởng, ít rủi ro nhƣng lợi ích mang lại về lâu dài rất tốt.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenTheDuy- K37.QTR.ĐN-Luanvan.pdf5.03 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
NguyenTheDuy- K37.QTR.ĐN-Tomtat.pdf592.47 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.